Informace o zpracování osobních údajů

Na soukromí našich klientů nám velmi záleží, a proto osobní údaje klientů budeme pečlivě chránit. V těchto zásadách zpracování a ochrany osobních údajů lze najít informace, jak spravujeme osobní údaje, jaká jsou práva klientů ohledně ochrany osobních údajů a jaké máte možnosti ochrany ze zákona.

Hlavním správcem osobních údajů je poskytovatel, tedy obchodní společnost Pileda s.r.o., se sídlem Hodějice 34, 684 01 Hodějice, IČO 26302659.

Kontaktní údaje Poskytovatele jsou:

i) doručovací adresa: Hodějice 34, 684 01 Hodějice,

ii) telefon: +420 777 561 683,

iii) email: pileda@pileda.cz,

iv) bankovní spojení: 2028261359/0800.

(dále jen „Poskytovatel“)

 

Základní ustanovení

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Poskytovatele jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.

Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Pro účely těchto zásad slovo „Služby“ znamená jakékoli produkty, služby, obsah, funkce, technologie a všechny související webové stránky, aplikace a služby, které klientům poskytujeme.

 

Jaké údaje jsou shromažďovány?

Pro účely zpracování objednaných služeb shromažďujeme tyto údaje:

Jméno a příjmení;

E-mailová adresa;

Číslo mobilního telefonu;

Doručovací adresa.

Informace o uchovávání údajů

Osobní údaje získává Poskytovatel od subjektů těchto údajů. Poskytovatel zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy.

Poskytovatel neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu.

Osobní údaje se používají pouze v případech povolených zákonem, a to zejména při následujících situacích:

při plnění a uzavírání smlouvy a objednávky;

v případě oprávněného zájmu, zejména za účelem vylepšování našich služeb;

v situacích, které ukládá zákon či kontrolní orgány.

Za určitých okolností můžeme také zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu klienta. V takovém případě budeme klienta informovat o účelu a typu osobních údajů, které se chystáme zpracovat, v době, kdy požádáme o souhlas se zpracováním.

Níže jsou popsány způsoby používání osobních údajů a z kterého právního základu přitom vycházíme. Také zde popisujeme své oprávněné zájmy:

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Poskytovatele a ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Účetní doklady

Faktury a další účetní doklady vystavené Poskytovatelem jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje Poskytovatel vymaže nebo anonymizuje nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

 

Doba uchovávaní informací o zákaznících Poskytovatele

U zákazníků služeb Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní údaje a kontaktní údaje, údaje o dodaných službách a údaje včetně komunikace mezi klientem a Poskytovatelem, a to po dobu 10 let ode dne ukončení poslední uzavřené smlouvy či posledního plnění ze strany Poskytovatele. Osobní údaje Poskytovatel vymaže či anonymizuje nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb Poskytovatelem se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U klientů s jejich souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. S tímto souhlasem bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje klienta primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb Poskytovatele a v souvislosti s oslovením klienta, a to zejména formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a klient jej může kdykoliv odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb Poskytovatele a následujících 5 let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá.

Informace o změnách zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být Poskytovatelem měněny. Změny se zveřejňují na této stránce, případně e-mailem.

Zákonná práva

Právo na opravu a doplnění nepřesných údajů

Klient má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Poskytovatel pracovávat nebo zpracovává. Klient má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Opravu provede Poskytovatel bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit písemně formou prostřednictvím e-mailu.

Právo na výmaz

Klient má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, s výjimkou údajů potřebných z důvodu oprávněného zájmu, zejména uzavření či plnění smlouvy.

Právo na omezení zpracování

Klient má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně prostřednictvím e-mailu.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Klient má právo na oznámení v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat klienta, a to s výjimkou případů, kdy se takové oznámení bude jevit jako nemožné nebo bude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Právo na přístup k osobním údajům

Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, které Poskytovatel zpracovává. Díky tomuto právu může získat kopii svých osobních údajů, které o klientovi jsou uchovávány, a zkontrolovat, že jsou zpracovávány oprávněně.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Klient má právo na převod svých osobních údajů klientovi nebo třetí straně. Osobní údaje jsou pak poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo platí pouze pro automatické informace, s jejichž použitím nebo použitím pro účely plnění smlouvy byl udělen souhlas, či byly poskytnuty pro uzavření či plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Klient má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu.

V případě, že Poskytovatel neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami klienta, Poskytovatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit písemně prostřednictvím e-mailu.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování

Klient má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Poskytovatel prohlašuje, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení.

Právo obrátit se na Poskytovatele a právo obrátit se na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů

Klient, který se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem nebo či těmito zásadami nebo jsou nepřesné, má právo se obrátit na Poskytovatele a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu.

Za přístup ke svým osobním údajům či uplatnění jiných práv je bezplatné. Poskytovatel avšak může požadovat přiměřený poplatek v případě, že je žádost zjevně neopodstatněná, opakuje se nebo je nepřiměřená. Za těchto okolností se také může žádost odmítnout a nevyhovět jí.

Vyřízení žádosti bude zpravidla do 30 kalendářních dní od doručení žádosti. V ojedinělých situacích se tato doba může prodloužit, v takovém případě bude klient informován.

Klient má také právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů:

(www.uoou.cz).

Komunikace a marketing

Komunikace s klienty probíhá prostřednictvím e-mailu, SMS nebo přes oznámení v aplikaci, a to v souvislosti s našimi poskytovanými službami.

Zpracování osobních údajů třetími stranami

Osobní údaje klientů můžeme sdílet se stranami uvedenými níže:

Externí účetní společnost, zajišťující řádné vedení účetnictví Poskytovatele.

Technická a organizační opatření a bezpečnost zpracovávání

Veškeré informace, které Poskytovatel od klientů obdrží, jsou uchovávány na zabezpečených serverech a jsou zavedena technická a organizační opatření vhodná a nezbytná na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů kontaktujte Poskytovatele prostřednictvím e-mailu.

Zavřít menu
×

Košík